Vesak Celebation in Anniwatte, May 9, 2553, Chinese Chanting

Ven. Ling Feng, Ven. Zhang Xiaowen, Ven. Li Xia, Ven. Changji, Ven. Renxu